Logo ID

Shkarkoni Logon

Logo në formatin JPEG:

Logo në formatin Photoshop:

Logo në formatin CorelDraw: